بنظرشما كدام نام براي محله جديد جغتاي (پروژه مسكن مهر ) برازنده تراست؟

مهرآباد
9نفر=64%
----------------------------------------------
شهرك مهرگان
1نفر=7%
----------------------------------------------
شهرك مهر
1نفر=7%
----------------------------------------------
مهرشهر
3نفر=21%
----------------------------------------------